Pythonýrská příručka Alfa


Výběr stylu: Moderní, Klasika, Vysoký kontrast, Tisk A4 pdf

Obsah

Úvod

Krátká, pohotová příručka, která upřednostňuje stručnost nad absolutní přesností a úplností. Nezabíhá tedy do všech podrobností a nejsou uvedeny ani všechny dostupné funkce nebo argumenty (např. u seznamů, vestavěných funkcí i jinde).

březen 2005,
Na základech Python 2.3 Quick Reference vytvořil Pavel Kosina
Chyby, nepřesnosti a náměty zasílejte na pkosina at seznam dot cz.

Hranaté závorky v textu mají dvojí smysl.
 1. Nutné - u slovníků, seznamů jako indexace, krájení, např.  a[3] == 3
 2. Nepovinné - u příkazů značí nepovinnou část příkazu, např. import modul [as jmeno]

Python na webu

Klíčová slova (Python 2.3)

   and    del    for    is    raise
assert elif from lambda return
break else global not try
class except if or while
continue exec import pass yield
def finally in print

Základní datové typy

Proměnné - identifikátory

anglická písmena, číslice, _


Řetězce (texty)


Popis
"řetězec uvnitř dvojitých uvozovek"
'jiný řetězec unvitř jednoduchých uvozovek s " uvnitř'
'''řetězec uvnitř trojitých uvozovek, může obsahovat Enter i " '''
""" také možno použít 3 dvojité uvozovky """
u'unicode řetězec' -  čeština v řetězcích; pro správnou fungování je nutné: 1) deklarovat kódování na 1. řádce programu  (třebas # -*- coding: cp1250 -*- ) a 2) uložit v tom samém kódování (záležitost vašeho editoru).
r'surový řetězec, používá se u windowsovských cest, které obsahují \'

Escape sekvence Význam
\n Enter
\a Zvonek
\r Návrat vozíku
\t Tabulátor
 

Boolean konstanty


True je Pravda, False je Nepravda. Může se také používat 1 a 0.

Čísla


PosloupnostiSlovníky


Základní operace


Číselné typy (Desetinná a celá čísla)

Operace platné pro všechny typy čísel

Operace Výsledek
x + y součet x a y
x - y rozdíl x a y
x * y součin x a y 
x / y dělení x a y.  Podíl dvou celých čísel je v Pythonu celé číslo (stejně jako ve 4. třídě ;-)): 5/3=1. Pokud chceme desetinný výsledek, musí být jedno z čísel desetinné : 5.0/3 = 1.66666; případně float(5)/3=1.6666
x % y zbytek po dělení čísel x a y : 5%3=2 (jako doplněk předchozího)
x ** y mocnina:  x na y
abs(x) absolutní hodnota x
int(x) převod x na celé číslo
float(x) převod x na desetinné číslo
-x negace x
+x x nezměněno

Bitově orientované operace nad celými čísly

Operace Výsledek
~x invertované bity
x ^ y bitové exkluzivní nebo nad x a yy
x & y bitový součin x a y 
x | y bitové nebo x a y
x << n x posunuto doleva o n bitů
x >> n x posunuto doprava o n bitů

Komplexní čísla


Operace nad všemi posloupnostmi (řetězce, seznamy, n-tice)


Operace Výsledek Poznámky
s + t spojení s a t  
s * n, n*s n kopií s  
s[i] i-tý prvek s, začíná se na 0 když i je záporné, počítá se od konce. 0 a -0 je stejné.
1. prvek má index 0!
s[i: j]
s[i: j:krok]
Ukrojení s od i (včetně) do j (vyjma).
Nepovinně krok, možno i záporná hodnota (předvoleno: 1).
Výsledkem bude  podposloupnost.
Krájení posloupností [zacina-na-indexu : je-mensi-nez-index [ : krok]].
Příklad:
a = (0,1,2,3,4,5,6,7)
a[3] == 3
a[-1] == 7
a[2:4] == (2, 3)
a[1:] == (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
a[:3] == (0, 1, 2)
a[::2] == (0, 2, 4, 6) # lichá čísla
a[::-1] = (7, 6, 5, 4, 3 , 2, 1, 0) # obrácené pořadí

len(s) délka s (počet prvků)  
min(s) nejmenší prvek z  s  
max(s) největší prvek z s  
x in s Pravda, když x je rovno nějakému prvku z s, jinak Nepravda
x not in s Opak předchozího

Operace nad seznamy (typ list)

Operace Výsledek
s[i] =x prvek s indexem i je nahrazen x
1. prvek má index 0!
s[i:j [:krok]] = t část seznamu s od indexu i do j je nahrazena t
del s[i:j [:krok]] smaže prvky od i do j; stejné jako s[i:j] = []
s.append(x) přiřadí x na konec seznamu; stejné jako s[len(s) : len(s)] = [x]
s.extend(x) přiřadí seznam x na konec seznamu s; stejné jako s[len(s):len(s)]= x
s.count(x) vrací počet prvků, které se rovnají x (s[i] == x)
s.index(x [, start[, stop]]) vrací první index i, kde platí  s[i]== x.
start
a stop mohou omezit rozsah hledání.
s.insert(i, x) vloží x před index i; stejné jako s[i:i] = [x]
  i == -1 vkládá před poslední prvek.
s.remove(x) smaže první x, které najde; stejné jako del s[s.index(x)]
s.pop([i]) smaže a vrátí poslední (i-tý) prvek
s.reverse() otočí na místě seznam. Příklad:
chybně:   print s.reverse()  # vytiskne None, tedy nic
správně:  s.reverse()
          print s

s.sort() seřadí na místě seznam podle velikosti

Operace nad slovníky (typ dict)

Operace Výsledek
len(d) Počet prvků v d
dict( **kw) Vytváří slovník. Pojmenované argumenty kw jako počáteční seznam.
d[k] Hodnota na klíči  k
d[k] = x Přiřaď  x na d[k]
del d[k] Smaž d[k] z d
d.has_key(k)
k in d
Pravda, když klíč k je ve slovníku d, jinak Nepravda
d.items() Seznam dvojic (klíč, hodnota) ze slovníku d
d.keys() Seznam klíčů slovníku  d
d1.update(d2) Aktualizace slovníku d1 slovníkem d2
d.values() Seznam hodnot slovníku d
d.iteritems() Vrací iterátor přes dvojice (klíč, hodnota). Příklad:
for klic, hodnota in d.iteritems():
    print klic, hodnota

d.pop(k[, default]) Maže klíč k a vrací jeho hodnotu. Pokud není nalezen, vrací default.


Operace nad řetězci (typ str)


Operace Výsledek
s.count(sub[ ,start[,end]]) Vrací počet výskytů podřetězce sub v řetězci s. Nepovinný argument starturčuje, odkud se má začít prohledávat. Podobně i end.
s.endswith(suffix [,start[,end]]) Vrací  Pravdu, když s končí na suffix, jinak vrací nepravdu.
s.find(sub[ ,start[,end]]) Vrací první index ze s, kde je nalezen podřetězec sub. Vrací -1, když není nalezen.
s.index(sub[ ,start[,end]]) Jako  find(), ale vrací chybu, když sub není nalezen.
separator.join(seq) Vrací spojené řetězce ze seznamu seq, oddělené oddělovačem separator.
např.: ", ".join(['A', 'B', 'C']) -> "A, B, C"
s.lower() Vrací řetězec převedený na malá písmena.
s.replace(old, new[, maxCount =-1]) Vrací kopii s, kde budou všechny podřetězce old nahrazeny podřetězcem  new. Možno zadat maximální počet nahrazeni maxCount.
s.split([ separator[, maxsplit]]) Vrací seznam slov v řetězci s, jako oddělovače slov se použije separator. Možno omezit počet dělení pomocí maxsplit.
s.startswith(prefix [, start[, end]]) Vrací Pravdu, když s začíná na prefix, jinak vrací Nepravdu.
s.strip([znaky]) Vrací kopii řetězce s, kde budou odstraněny ze začátku a konce znaky. Standardně jsou to tzv. bílá místa, tedy netisknutelné znaky jako mezera, tabulátor, enter,...
s.swapcase() Vrací řetězec, kde místo malých budou velká písmena a naopak.
s.upper() Vrací řetězec převedený na velká písmena.

Soubory

Vytváří se hlavně pomocí vnitřní funkce file().

Operace na souborech

Operace Výsledek
f.close() Uzavři soubor f.
f.read([pocetbytu]) Přečte celý soubor a vrátí ho jako řetězec. Při zadání pocetbytu čte a vrací jen zadaný počet bytů.
f.readline() Čte a vrací jednu řádku ze souboru f
f.readlines() Čte až do konce souboru a vrací seznam řádek.
for radka in f:
     print radka
Opakovaně čte řádky ze souboru.
f.write(str) Zapíše řetězec do souboru  f.
f.writelines(seznam) Zapíše seznam řetězců do souboru f.

  Řízení běhu

Příkaz Výsledek
if podmínka:
  tělo
[elif podmínka:   tělo]*
[else:
  tělo]
Obvyklý if/else příkaz.  Provede se vždy jen jedno tělo, to první pravdivé, pak if končí.

while podmínka:
  tělo
[else:
  tělo]
Obvyklý příkaz while.  Tělo else se provede jen tehdy, pokud dojde k obyčejnému ukončení cyklu, tedy ne pomocí break.

for element in posloupnost :
  tělo
[else:
  tělo]
Procházení posloupností a přiřazování každé položky do proměnné element. Na vytváření jednoduchých posloupností používejte funkci range (xrange) . Tělo else se provede jen tehdy, pokud dojde k obyčejnému ukončení cyklu, tedy ne pomocí break.

break Okamžitě ukončuje cykly for a while.
continue Okamžitě se posune na další prvek v posloupnosti v cyklech for a while.
return [výsledek] Návrat z funkcí.

Vyjímky, chyby

Příkaz
Výsledek
try:
  tělo1
except :
  tělo2
[else:
  tělo3]
Příkazy v těle1 jsou normálně prováděny. Pokud se vyskytne nějaká chyba, provádění se přerušuje a pokračuje se v except v těle2. Po provedení části except se pokračuje až za else. Pokud tělo1 skončí bez chyby, provede ještě případná část else.
try:
  tělo1
finally:
  tělo2
Příkazy v těle1 jsou normálně prováděny. Pokud nenastane žádná chyba, provede se i tělo2. Pokud chyba nastane, provede se tělo2, ale ihned se znovu-vyvolá původní chyba.
raise Úmyslné vyvolání chyby (předchozí nebo nové)

Importování a global

Importované moduly se musí nacházet v jedné z  Pythonovských cest (print sys.path).
Příkaz
Výsledek
import modul1 [as jmeno1 Importuje moduly. Pokud je zadáno jmeno1, je modul přejmenován. Použití:
import time
print time.localtime()
from modul import *        Importuje modul přímo do prostoru jmen programu, takže se nemusí před funkcemi vypisovat jméno modulu. Nebezpečné, možnost konfliktu jmen! Použití:  
from time import *
print localtime()
global jmeno1 [, jmeno2] Jména zadaných proměnných se stanou globálními, to znamená že budou jedinečná a měnitelná ve všech funkcích programu.

Základní funkce

Funkce Výsledek
abs(x) Vrací absolutní hodnotu čísla x.
chr(i) Vrací znak, jehož ASCII hodnota je číslo i.
cmp(x,y) Vrací -1,0 nebo +1, pokud  x <, == nebo  > než y.
complex(real[, imag]) Vytváří komplexní číslo; dá se udělat také pomocí j, např. 1+3j.
dict( [posloupnost nebo slovník]) Vrací nový slovník. Možnost zadat počáteční stav jako argument. Příklad:
 • dict({'one': 2, 'two': 3})
 • dict([['two', 3], ['one', 2]])
 • dict(one=2, two=3)

dir([objekt]) Bez argumentu vrací seznam jmen lokálního prostoru jmen. S argumentem (modul, třída, instance,...) vrací seznam jmen v jeho slovníku.
divmod(a,b) Vrací dvojici (a/b, a%b)
enumerate(iterable) Iterátor vracící dvojici (index, hodnota) z iterable.
eval(s[, globals[, locals]]) Vyhodnotí (vykoná) řetězec  s.  Volitelně možno provádět v kontextu globals, locals.
Příklad:
x = 1
print eval('x + 1')
execfile(file[, globals[,locals]]) Spustí program.
file(filename [, mode='r']) Vrací objekt souboru.
 • filename je název souboru, který se má otevřít
 • mode určuje, jak se má otevřít:
  • 'r' na čtení (read)
  • 'w' na zápis (smazání obsahu existujícího souboru) (write)
  • 'a' na přidání (append)
  • '+' (přidané ke kterémukoliv předchozímu) otevřít na aktualizaci
   ('w+' maže obsah souboru)
  • 'b' (přidané ke kterémukoliv předchozímu) otevřít soubor v binárním módu

float(x) Převádí celé číslo nebo řetězec na desetinné číslo.
help([object]) Vyvolává vestavěnou nápovědu. 
input([prompt]) Čeká na vstup čísla od uživatele. Možno zadat výzvu (prompt).
int(x) Převádí číslo nebo řetězec na celé číslo. 
len(objekt) Vrací délku (počet prvků) objektu (seznam, slovník, ....).
list(posloupnost) Převádí posloupnost na seznam. 
max(posloupnost[, args...]) Při jednom argumentu (posloupnost) vrací největší prvek z posloupnosti. Při více argumentech vrací největší z argumentů.
min(seq[, args...]) Při jednom argumentu (posloupnost) vrací nejmenší prvek z posloupnosti. Při více argumentech vrací nejmenší z argumentů.
ord(c) Vrací ASCII hodnotu c (řetězec délky 1). 
pow(x, y [, z]) Vrací mocninu x**y (modulo z).
range(start [,end [, krok]]) Vrací seznam čísel od start (včetně) do end (mimo).
range(10):   # od 0 do 9 (10 tam nepatří)
range(2,8):  #  2,3,4,5,6,7 (8 tam nepatří)
range(2,14,2): # 2,4,6,8,10,12  (14 tam nepatří)
raw_input([prompt]) Čeká na řetězec od uživatele. Možno zadat výzvu (prompt). Viz také  input().
round(x, n=0) Vrací číslo zaokrouhlené na n desetinných míst.
str(object) Převádí cokoliv na řetězec.
sum(posloupnost) Vrací součet posloupnosti čísel.
tuple([posloupnost]) Vytváří n-tici se stejnými prvky, jako má posloupnost.
type(objekt) Vrací typ objektu. 
xrange(start [, end [, krok]]) Jako range(), ale nevrací celý seznam najednou, ale jako iterátor čísel. Vhodné pro velká čísla a málo paměti.
zip(posl1[, posl2,...]) Vrací seznam n-tic, kde každá n-tice obsahuje i-tý prvek z každé posloupnosti.