Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Životní jubileum / 01.02.2017
V pondělí 30.ledna oslavila 60.narozeniny dlouholetá a zakládající členka Farní charity Milevsko Jaroslava Šiková. V této organizaci pracuje již od jejího vzniku, od roku 1999, kdy byla milevská charita založena s vlastní právní subjektivitou. Jaroslava Šiková zde však pracovala ještě dříve, v úplných začátcích vzniku naší charity. Všechny roky se věnovala a stále se věnuje terénní pečovatelské službě. Uživatelé služby i kolegyně v práci ji mají rádi, protože je velice obětavá, pracovitá. zodpovědná a do své práce dává i kus srdce. Křesťanské hodnoty jsou jí výzvou i posilou do každodenní práce.
Přejeme jí do dalších let Boží požehnání, mnoho lásky a zdraví, spokojenost doma i v práci. Za vše, co pro vznik a rozvoj místní charity udělala, patří Jarce Šikové veliký dík !

Za celou Farní charitu Milevsko

--
Alena Růžičková
ředitelka Farní charity Milevsko
U Bažantnice 561
399 01 Milevsko
tel.: 734 435 162, e-mail: charita.mil@seznam.cz
IČ: 63263416
bank.spojení: ČSOB-Pošt.spořitelna
č.účtu: 193699144/0300
www.fchm.cz
technik Kompas           
Tříkrálová sbírka 2017 - v Milevsku a okolí / 01.02.2017
Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním 45 pokladniček na MěÚ Milevsko ve čtvrtek 12. ledna 2017 (7 pokladniček nebylo použitých). Celková částka 100.520,- Kč (což je o 5.562,- Kč méně než v loňském roce) byla odeslána na účet Charity Česká republika. Máme velikou radost, že jsme opět překonali stotisícovou hranici v historii TS na Milevsku.

Při realizaci sbírky nám pomáhalo cca 30 dospělých a 60 dětí. Koledovalo se v Milevsku i v okolních obcích (např. Sepekov, Božetice, Přeštěnice, Týnice, Držkrajov, Kvašťov, Pechova Lhota, Kovářov, Předbořice, Slabčice, Písecká Smoleč, Nadějkov, Osek, atd.) . Dobrovolníci, my zaměstnanci, dospělí i děti, skauti, děti z našeho NZDM, naši duchovní - všichni pomáhali - každý podle svých možností, někteří koledovali jednou, někteří mnoho dnů. Letos se naše kasičky dostaly i do kostela do Klučenic, Lašovic, Květova a Hodušína. V Milevsku jsou části, kam se naši koledníci nedostali, zůstávají nepokryté i některé vesnice v okolí nebo se obešla jen jejich část. S některými kasičkami se putovalo, takže není možné přesně určit, kolik se kde vykoledovalo. V tabulce je přehled podle obcí (nebo oblastí). Potřebovali bychom další dobrovolníky, kteří by nám v příštím roce pomohli – přihlásit se můžete kdykoli v průběhu roku (734 435 162, mail: charita.mil@seznam.cz) .
Obec (oblast) Vybráno Kč
Milevsko 35 561,-
Osek 3 212,-
Přeštěnice +Týnice, Držkrajov 5 267,-
Slabčice 3 874,-
Předbořice 5 840,-
Kovářovsko (Kovářov, Klisinec, Pechova Lhota) 10 109,-
Božetice 4 942,-
Přeborov 833,-
Nadějkov 12 973,-
Sepekov 5 010,-
Chyšecko 4 445,-
Písecká Smoleč 3 884,-
Hodušín 1 635,-
Květov, Lašovice, Klučenice 2 935,-
Celkem 100 520,-


Z celorepublikového účtu Charity ČR se do naší charity vrátí 65 % vykoledované částky, bude použita na podporu služeb prevence, pro děti a rodiny v tíživé sociální situaci, pro okamžitou materiální nebo potravinovou pomoc apod., ostatní prostředky budou využity na projekty diecézí, humanitární projekty na pomoc potřebným doma i v zahraničí a na režii sbírky. Více na: http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/
Děkujeme všem, kteří obětavě pomáhali a také všem, kteří jste do sbírky přispěli.
Farní charita Milevsko           
Nízkoprah Fanouš pracuje i v novém roce ...... / 01.02.2017
Nízkoprahové zařízení sv. Františka z Assisi (nízkoprah Fanouš), který působí pod hlavičkou Farní charity Milevsko, je otevřený pro děti a mládež každý všední den od 12:00-18:00hod., kromě pátku (pouze do 16:00hod.) a je tu pro všechny, kteří chtějí smysluplně trávit svůj volný čas. Zde mohou děti a mladiství rozvíjet a realizovat své vlastní aktivity, chtějí-li pomoci se školou, osobními problémy nebo si chtějí jen popovídat. Nízkoprah Fanouš poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci. Cílem zařízení je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit. Během dne se tu prostřídá až 15 uživatelů služby, kteří v nízkoprahu chtějí trávit svůj volný čas. Mezi neoblíbenější aktivity patří fotbálek, šipky, PC, stolní hry a také nově zařízená hudebna, která nabízí el. kytary, bubny, klávesy, atd. Hudebna byla zřízena zejména pro začínající kapely, ale i pro ty, kteří se chtějí učit na hudební nástroje, ale okolnosti jim to nedovolují. Avšak nízkoprah je o něčem jiném než školní družina nebo zájmový kroužek. Volnočasové aktivity jsou pouze prostředníky k navázání kontaktu a vztahu vzájemné důvěry, s dětmi hodně mluvíme, zajímáme se o jejich trápení, radosti i starosti. Snažíme se je vyslechnout, blíže je poznat, pochopit a poradit, nabízíme jim bezpečný prostor.
Od nového roku nastalo v nízkoprahu Fanouš mnoho změn. Každý čtvrtek je nízkoprah otevřen pouze pro děti a mládež starší 13ti let. Starší děti už mají jiné problémy (střední škola, první lásky, vliv party), aproto jim necháváme samostatný prostor pro sdílení jejich zážitků. Čtvrtky se těší velké oblibě, schází se tu zejména mladiství, kteří jsou si věkově bližší a mají možnost otevřeně mluvit o tom, co je trápí.
Abychom i v zimě měli dostatek pohybu, chodíme každý čtvrtek od 15:45 – 17:00 do tělocvičny, kde společně hrajeme fotbal, vybíjenou a další míčové hry. Tělocvična je mezi dětmi a mládeží velmi oblíbená, ne všichni totiž mají peníze na kroužky a trénink. Děti rádi v létě za míčem běhají, v zimě je tudíž tato naše pomoc velice vítána !
V březnu se uživatelé naší sociální služby mohou těšit na další skvělou akci. Budeme vyhlašovat výtvarnou soutěž s názvem: „Vytvoř nové logo Fanouše.“ Cílem této soutěže bude vymyslet naše nové logo, které se pak bude objevovat na všech našich plakátech a stránkách. Zapojit se bude moci každý, plánujeme spolupráci se středními i základními školami. Cenou pro vítěze bude nový tablet LTLM N7. Více informací se dozvíte v průběhu února nebo na stránkách facebooku (Fanouš Nízkoprahový).
Bc. Šárka Weberová
Farní charita Milevsko           
Čekání na sv. Martina / 12.11.2016
Tajuplný večer
     I když počasí bylo spíše nevlídné, přesto přišlo ve čtvrtek (10.11.2016) v 17 hodin ke starobylé kašně na 1. nádvoří kláštera hodně lidí, dětí s lampiony, baterkami, spolu s rodiči nebo prarodiči. Nechyběly ani dětské kočárky. Po přivítání přítomných se ujal slova milevský děkan P. Mikuláš Selvek. Vylíčil srozumitelně příběh tak, aby i mladší děti si odnesly ponaučení a to, že máme pomáhat slabším a vždy se s ostatními rozdělit, být na sebe hodní a pozorní. Poté se celý průvod vydal směrem Na Vinice, kde u lomu svítila světýlka. Tam jsme počkali, zazpívali písničky a volali na sv. Martina. Přijede? Nebo letos nepřijede? A v tom už se ze tmy vynořili dva koně a podkoní. To přijel sv. Martin i se svým doprovodem. Byl jásavě přivítán a po krátkém zastavení a popovídání musel pokračovat dál, měl totiž ještě dalekou cestu před sebou. Dětem přivezl svatomartinské koláčky, byly výborné a na všechny se dostalo. Děti pamatovaly na druhé a poctivě se o koláče dělily.... Tak ať jim to vydrží alespoň celý rok, než jim to sv. Martin zase připomene! 
Farní charita Milevsko           
Koncert BONI PUERI předčil všechna očekávání / 13.09.2016
V neděli 11.9.2016 se konal v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie koncert světoznámého chlapeckého sboru z Hradce Králové. Doprovázel jej ředitel a dlouholetý sbormistr Pavel Horák, současný sbormistr Jaroslav Šlais, který 16 let sám ve sboru účinkoval a na klavír excelentně doprovázel Robert Fuchs. Koncert je letošní největší akcí ke Dni charity, jehož oslavy probíhají vždy v září (okolo svátku sv. Vincence z Pauly – zakladatele charitního díla).

Malí i velcí chlapci se vyhrnuli z autobusu, ukázněně se přesunuli do Latinské školy, kde měli šatnu i připravené občerstvení. Ale nejprve byla zkouška, umístění laviček a klavíru v bazilice. Asi po hodině nácviku se účinkující občerstvili a v 16 hodin začal koncert. Už samotný nástup byl originální a v tomto duchu se neslo celé vystoupení. V první části zazněla díla evropských klasiků. V druhé části koncertu pak představili Boni pueri českou lidovou tvorbu i část repertoáru, který sbor připravil pro své letní turné po Číně. Chlapci přecházeli v písních z jednoho jazyka do druhého (latina, čeština, angličtina, ruština, němčina…). Většina skladeb byla v geniálním aranžmá skladatele Vladimíra Popelky, diváci byli nadšeni vtipnou choreografií i výkony sólistů a celého sboru. Sbor navštívil již tři kontinenty, nyní se chystá na turné do Japonska a navštíví i Jižní Koreu. Posluchači odměnili sbor dlouhotrvajícím potleskem ve stoje!

Benefiční akce přinesla výtěžek ve výši 30.540,- Kč, ten bude použit na dofinancování sociálních služeb prevence, které poskytuje Farní charita Milevsko. Koncert byl finančně podpořen z Grantu na kulturu města Milevsko, Jihočeským krajem, firmou KV2Audio Internacional, (která zdarma provedla i ozvučení akce), Pavlem Eybertem a Stanislavem Kázeckým, ml. . Tyto prostředky byly použity na úhradu cestovného, honorář externího klavíristy, občerstvení, květiny a propagaci koncertu.

Děkujeme všem, kteří si nenechali ujít jedinečný kulturní zážitek a zároveň podpořili dobrou věc!

Alena Růžičková, FCHM
Farní charita Milevsko           
Ukliďme svět - ukliďme Česko / 16.04.2016
Odpadků bylo hodně
Nízkoprah Fanouš (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež při Farní charitě Milevsko) se zapojil do celorepublikové akce s názvem Ukliďme svět - ukliďme Česko. Uživatelé této sociální služby, spolu s několika maminkami z Rozárky (tj. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) vyrazili uklízet park Bažantnici a cestu na Vinicích - ve středu 13.4.2016. Na trase dlouhé cca 3 km nasbírali celkem deset velkých pytlů odpadků, dva stočené velké koberce, bezpočet železných podivností (trubky, roury,části karoserie z aut apod.). Záhadou pro všechny byl dlouhý kabel u ohniště na Vinicích, který téměř neměl konce:).
Po ukončení úklidové akce bylo pro všechny zúčastněné dobrovolníky nachystáno opékání buřtů na dvorku v nízkoprahu Fanouš.
Akce byla vydařená, a proto se do ní v dalším roce zapojíme opětovně!
My uklidíme ČESKO.
Farní charita Milevsko           
Ples Farní charity Milevsko - již 19.! / 04.02.2016
V sobotu 30.ledna se v kulturní domě v Milevsku konal ples Farní charity Milevsko. Duo PiňaKoláda přispěla k dobré náladě, taneční skupina Farida předvedla dvě nová vystoupení. Tombola byla díky sponzorům tradičně bohatá, bylo více než 400 cen. Výtěžek plesu ve výši 29 tisíc korun podpoří zvláště projekty sociální prevence jako je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (klub Fanouš) nebo Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (Rozárka). Všem dárcům a účastníkům plesu děkujeme a těšíme se na příští ples, který bude v pořadí již jubilejní dvacátý !!!
Farní charita Milevsko           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]